• اشتراک گذاری |

در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱– محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲– نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۳– علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۵– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام کننده. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۶– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۷– نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال و اثر مهر.

۸– شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹– محل توضیحات.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل