• اشتراک گذاری |

اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱– نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲– متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳– هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴– ماموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره– متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل