• اشتراک گذاری |

وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می شود به میزان محکوم‌به و هزینه های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می شود.


تفسیر ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی:

وجوهی که از محکوم علیه در احکامی به دست می آیند که اجرای آن مستلزم گرفتن وجهی از محکوم علیه باشد، ابتدا در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده آن در پرونده اجرایی بایگانی می شود. سپس به درخواست محکوم له به میزان محکوم به و هزینه هایی اجرایی که انجام داده است به وی داده شده و همزمان حق اجرای حکم نیز برداشت می شود و اگر ماده ای داشته باشد به درخواست محکوم علیه به وی بازگردانده می شود.

مطلب مرتبط: هزینه های ضروری اجرای حکم کدام اند؟

تماس با وکیل