• اشتراک گذاری |

تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

تماس با وکیل