• اشتراک گذاری |

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.


تفسیر ماده 15 قانون صدور چک:

مطالبه وجه چک و خسارات از دستور دهنده عدم پرداخت مطابق با ماده 15 قانون صدور چک و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رعایت تشریفات و تقدیم دادخواست می باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل