• اشتراک گذاری |

باب سوم – در معادن


ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

تماس با وکیل