• اشتراک گذاری |

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.


تفسیر ماده 3 قانون مدنی:

قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر می گردند.

تماس با وکیل