• اشتراک گذاری |

ماده ۱۱۵۸


طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.


تفسیر ماده 1158 قانون مدنی:

1- این ماده ناظر به اماره فِراش می باشد. نکته قابل توجه آن است که اماره فراش در روابط نامشروع اعتبار ندارد.

2- اماره فراش در صورتی معتبر است که ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد.

تماس با وکیل