• اشتراک گذاری |

ماده ۱۱۶۰


در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آ‌نکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.


تفسیر ماده 1160 قانون مدنی:

مبنای الحاق طفل به شوهر دوم، مصلحت خانواده و طفل و همچنین اصل تاخر حادث در مورد حمل زن و وقوع نزدیکی است.

تماس با وکیل