• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۱۳


مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌ خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.


تفسیر ماده 1213 قانون مدنی:

1- مجنون را به اعتبار استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم می نمایند.

2- با توجه به آنکه مجنون فاقد درک و تمیز و قدرت اراده حقوقی می باشد، کلیه اعمال حقوقی وی باطل و بی اثر است و اجازه ولی یا قیم او نیز نمی تواند به صحت آن کمک کند.

3- هرگاه مجنون ادواری عملی را انجام دهد و اختلاف پدید آید که وی در دورانی آن عمل را انجام داده که در حالت افاقه بوده است یا خیر، اصل بر وقوع معامله در حال جنون و بطلان معامله است و خلاف آن محتاج اثبات است. عبارت «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد» موید این تفسیر است.

تماس با وکیل