• اشتراک گذاری |

ماده ۳۰۷


امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛

2- اتلاف؛

3- تسبیب؛

4- استیفا.


تفسیر ماده 307 قانون مدنی:

1- موارد مشخص گردیده در ماده 307 قانون مدنی، حصری نمی باشد. لذا موجبات دیگری برای ضمان قهری وجود دارد. برای مثال ایفای ناروا موضوع ماده 301 تا 305 قانون مدنی، اداره امور دیگری موضوع ماده 306 قانون مدنی، ضمان غرور موضوع ماده 325 قانون مدنی و ... موارد دیگری از ضمان قهری می باشند.

2-ضمان قهری همان الزامات خارج از قرارداد است.

تماس با وکیل