• اشتراک گذاری |

کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.


تفسیر ماده 7 قانون مسئولیت مدنی:

1- مطاق با نظر دکتر صفایی، این ماده سرپرست مجنون را در صورتی که در نگاهداری یا مواظبت تقصیر کرده باشد، مسئول شناخته و مسئولیت وی مقدم بر مسئولیت صغیر و مجنون است. (سبب اقوی از مباشر)

2- چنانچه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، ضرر و زیانی به دیگری وارد نماید، خود او مسئول و مکلف به جبران خسارت است و اگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نخواهد رفت و هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام کند.

تماس با وکیل