• اشتراک گذاری |

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

تماس با وکیل