• اشتراک گذاری |

حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال می یابد. هر یک از وراث می توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌ می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.


تفسیر ماده 41 قانون ثبت احوال:

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است. با عنایت به اینکه نسب نامشروع در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است، می توان چنین بیان داشت که مقصود از پدر در تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال، پدر مشروع است. به عبارتی دیگر فقط اولاد مشروع (فرزندانی که نسب آنان ناشی از نکاح صحیح یا شبهه باشد) نام خانوادگی پدر را خواهند داشت.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل