• اشتراک گذاری |

وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل