• اشتراک گذاری |

‌فصل دهم - تهیه مقدمات اجرای قانون


ماده 47

وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌ تامین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.

‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تامین خواهد نمود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل