• اشتراک گذاری |

کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.


تفسیر ماده 132 قانون امور حسبی:

دلیل لحاظ چنین مقرره ای از سوی قانونگذار آن است که این افراد، عملاً آشنایی و ورود در کار اداره اموال را به اثبات رسانده اند و تغییر آنان به مصلحت غایب نیست.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل