• اشتراک گذاری |

غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.

تماس با وکیل