• اشتراک گذاری |

فصل دوم– در تعیین امین


ماده ۱۳۰

دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.


تفسیر ماده 130 قانون امور حسبی:

1- امین فقط برای اداره اموال غایب مفقود الاثر تعیین می گردد و هیچ مداخله ای در امور مربوط به صغار غایب ندارد.

2- اگر به پیشنهاد دادستان و مطابق با ماده 1187 قانون مدنی تعیین امین شود، امین مذکور حق مداخله در امور صغار را خواهد داشت.


ماده ۱۳۱

پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین مینماید.


ماده ۱۳۲

کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.


تفسیر ماده 132 قانون امور حسبی:

دلیل لحاظ چنین مقرره ای از سوی قانونگذار آن است که این افراد، عملاً آشنایی و ورود در کار اداره اموال را به اثبات رسانده اند و تغییر آنان به مصلحت غایب نیست.


ماده ۱۳۳

غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.


ماده ۱۳۴

 سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.


ماده ۱۳۵

بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می ‌شود.

تماس با وکیل