• اشتراک گذاری |

در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می ‌شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی ‌له داده میشود‌ مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.

تماس با وکیل