• اشتراک گذاری |

هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می ‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج ‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.


تفسیر ماده 142 قانون امور حسبی:

1- در این مورد اخذ اجازه دادستان ضروری است.

2- در هر صورت رعایت مصلحت غایب در اولویت است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل