• اشتراک گذاری |

نفقه اشخاص واجب ‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می شود.


تفسیر ماده 147 قانون امور حسبی:

امین باید نفقه اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال وی بدهد. اگر این اموال کافی نباشد، از اموال منقول او فروخته می شود و اگر آن اموال نیز کفایت نکرد، می بایست اموال غیرمنقول غایب فروخته شود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل