• اشتراک گذاری |

در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.


تفسیر ماده 148 قانون امور حسبی:

فروش یا رهن اموال غیرمنقول غایب جز جهت پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه یا دیون غایب مچاز نمی باشد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل