• اشتراک گذاری |

هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه ‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می نماید.


تفسیر ماده 141 قانون امور حسبی:

هرگاه در بین اموال غایب، مال ضایع شدنی باشد، امین آن مال را می فروشد و از حاصل فروش آن مال، با رعایت غبطه و مصلحت غایب، مالی خریداری و یا به مصلحت غایب اقدام دیگری می کند.

تماس با وکیل