• اشتراک گذاری |

ماده ۱۱۱۸


زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

تماس با وکیل