• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۰۸


غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.


تفسیر ماده 1208 قانون مدنی:

1- غیر رشید شخص عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد، یعنی عقل معاش ندارد و عقل او کاملا به رشد نرسیده است.

2- تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او با اعمال عقلانی به عمل می آید. بدین معنی که اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود.

تماس با وکیل