• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۱۱


جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.


تفسیر ماده 1211 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر صفایی، مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مختل المشاعر است.

2- تفاوت مجنون و سفیه در آن است که سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره نماید اما به اختلال قوای دماغی مبتلا نیست.

تماس با وکیل