• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۱۵


هر‌گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.


ماده 1215 قانون مدنی:

با توجه به قاعده اقدام، چنانچه شخصی مالی را به مجنون یا صغیر غیر ممیز بسپارد و آن مال به هر علتی تلف گردد، حق مطالبه خسارت از مجنون یا صغیر غیر ممیز را ندارد چراکه وی به ضرر خود عمل نموده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل