• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۱۶


هر‌گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.


تفسیر ماده 1216 قانون مدنی:

1- مجنون نیز مانند سایر محجورین دارای مسئولیت مدنی است.

2- مطابق با ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت ورود ضرر به شخصی از سوی مجنون و احراز تقصیر سرپرست، مسئولیت سرپرست مقدم بر مسئولیت مجنون است.

3- هرگاه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، زیانی به دیگری وارد کند، خود او مسئول و مکلف به جبران خسارت است و اگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نمی رود و هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام نماید.

تماس با وکیل