• اشتراک گذاری |

ماده ۲۴۹


سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.


تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.

تماس با وکیل