• اشتراک گذاری |

ماده ۵۸۶


اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

تماس با وکیل