• اشتراک گذاری |

ماده ۹۵۱


تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.


تفسیر ماده 951 قانون مدنی:

تعدی یا همان افراط، امری است که مانند بی احتیاطی با انجام فعل تحقق می یابد مانند داشتن سرعت غیر مجاز در رانندگی.

تماس با وکیل