• اشتراک گذاری |

ماده ۹۵۲


تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.


تفسیر ماده 952 قانون مدنی:

تفریط یا بی مبالاتی، عملی است که در نتیجه ترک فعل حادث می گردد مانند مادری که از شیر دادن به طفل خود امتناع می نماید.

تماس با وکیل