• اشتراک گذاری |

ماده ۹۵۵


مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع ‌شده معتبر است.


تفسیر ماده 955 قانون مدنی:

این ماده از استثنائات قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است و مطابق با نظر دکتر کاتوزیان مبتنی بر این فرض است که تمامی احکام منطبق با موازین اسلامی است و با هم تفاوتی ندارند.

تماس با وکیل