• اشتراک گذاری |

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.


تفسیر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- تقاضای محکوم له برای صدور حکم به پرداخت خسارات مذکور ضروری است.

2- درخواست مذکور با توجه به اطلاق ماده می تواند کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت جلسه قید شود.

3- در مورد ماهیت این خسارت میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی خسارت مذکور را غیر از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نمی دانند اما برخی دیگر معتقدند که محکوم له به عنوان خوانده دعوای اعسار علاوه بر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است را از مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار بخواهد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل