• اشتراک گذاری |

هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم‌الاتباع است.


تفسیر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی نیز مبین ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری است. دکتر کاتوزیان در این ارتباط معتقد است که با توجه به اختیارات گسترده دادرس در رسیدگی های کیفری، طبیعی است که احتمال اصابت به واقع و کشف حقیقت در این دادرسی به مراتب بیشتر از دادرسی مدنی است.

2- آرای صادره از محاکم کیفری تاثیری در آرای قطعی صادره از دادگاه های حقوقی ندارد و در واقع اعتبار امر مختوم کیفری اثر به گذشته ندارد و دادرسی های پایان یافته مدنی را بی اعتبار نمی کند و فقط می توان حکم کیفری را مبنای اعاده دادرسی نسبت به حکم مدنی قرار داد. (برگرفته از دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- دکتر بهداد کامفر)

تماس با وکیل