• اشتراک گذاری |

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود


ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاع

۳- حق ارتفاق به ملک غیر
تماس با وکیل