• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۵۷


هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر‌گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.


تفسیر ماده 1257 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

2- مدعی هر یک از اصحاب دعوی است که اظهار او خلاف اصل یا اماره باشد.

تماس با وکیل