• اشتراک گذاری |

جلد سوم – ‌در ادله اثبات دعوی


ماده ۱۲۵۷

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر‌گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.


تفسیر ماده 1257 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

2- مدعی هر یک از اصحاب دعوی است که اظهار او خلاف اصل یا اماره باشد.


ماده ۱۲۵۸

دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد کتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.


تفسیر ماده 1258 قانون مدنی:

1- صدای ثبت شده گرچه ممکن است اماره قضایی نلقی گردد، اما به عنوان دلیل قابل استناد در دعوی نمی باشد.

2- تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی موضوع مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی را می توان به موارد مذکور در ماده 1258 قانون مدنی اضافه نمود.


جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل