• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۵۸


دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد کتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.


تفسیر ماده 1258 قانون مدنی:

1- صدای ثبت شده گرچه ممکن است اماره قضایی نلقی گردد، اما به عنوان دلیل قابل استناد در دعوی نمی باشد.

2- تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی موضوع مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی را می توان به موارد مذکور در ماده 1258 قانون مدنی اضافه نمود.

تماس با وکیل