• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۵۹


اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.


تفسیر ماده 1259 قانون مدنی:

1- شرایط چهارگانه اقرار عبارت اند از: الف- اخبار، ب- حق، ج- برای غیر، د- به ضرر خود.

2- چنانچه اخبار بر حقی به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد، اقرار نبوده و شهادت نامیده می شود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل