• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۶۴


اقرار مُفَلَس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.


تفسیر ماده 1264 قانون مدنی:

ورشکسته نمی تواند به ضرر طلبکاران خود اقراری نسبت به اموال خود نماید. در صورت اقرار به این امر، اقرار مزبور غیرنافذ است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل