• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۷۲


در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

تماس با وکیل