• اشتراک گذاری |

مبحث سوم - رد ترکه


ماده ۲۴۹

وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا ‌مشروط باشد.


‌ماده ۲۵۰

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده، رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.


تفسیر ماده 250 قانون امور حسبی:

قانونگذار وراث را مکلف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، در خصوص رد یا قبول ترکه اعلام نظر نمایند اگر در طی این مدت، رد ترکه را اعلام ننمایند، این امر، قبول تلقی گردیده و ایشان به ترتیب مقرر در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، مسئول پرداخت بدهی های متوفی خواهند بود.


ماده ۲۵۱

در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.


ماده ۲۵۲

اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل میشود.


ماده ۲۵۳

اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.


‌ماده ۲۵۴

هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر از ‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

تماس با وکیل