• اشتراک گذاری |

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده، رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.


تفسیر ماده 250 قانون امور حسبی:

قانونگذار وراث را مکلف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، در خصوص رد یا قبول ترکه اعلام نظر نمایند اگر در طی این مدت، رد ترکه را اعلام ننمایند، این امر، قبول تلقی گردیده و ایشان به ترتیب مقرر در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، مسئول پرداخت بدهی های متوفی خواهند بود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل