• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۷۴


اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

تماس با وکیل