• اشتراک گذاری |

مبحث سوم – در ابراء


ماده ۲۸۹

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف ‌نظر نماید.


تفسیر ماده 289 قانون مدنی:

ابراء (صرف نظر کردن از حق دینی به اختیار) ایقاع می باشد که در آن تنها اراده ی بستانکار می تواند دین را ساقط نماید. شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.


ماده ۲۹۰

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد‌له برای ابراء اهلیت داشته باشد.


ماده ۲۹۱

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

تماس با وکیل