• اشتراک گذاری |

صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.


تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی:

دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل