• اشتراک گذاری |

مبحث دوم – در اهلیت طرفین


ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.


ماده ۲۱۱

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.


ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.


ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست.

تماس با وکیل