نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

22 اسفند 1402 0 177
رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 402 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن، رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

 

چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

چنانچه بخشی از ثمن معامله موجل باشد، امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود ندارد.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140268390005116714 تاریخ تنظیم: 18-04-1402

در خصوص دعوی آقای ابراهیم ... به طرفیت آقای علی اصغر ... به خواسته تقاضای صدور حکم بر تایید فسخ معامله مورخه 22-01-1388 به لحاظ خیار تاخیر ثمن به شرح متن مقوم به 201/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب و مطالبه خسارات دادرسی، خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: «... نظر به اینکه طبق مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم حق خیار فسخ وجود دارد و در معامله انجام شده و در بیع، شرط وجود دارد لذا به استناد مدارک موجود و استفاده از حق خیار به استناد مواد 395 و 406 قانون مدنی مورد استدعاست. بر اساس مبایعه نامه مورخ 22-01-1388 یک دستگاه خودرو مینی بوس کارسان به شماره انتظامی ... فوق التوصیف به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به شرط پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان نقد الباقی طی 9 فقره چک و اقساط لیزینگی به خوانده محترم فروخته شد و مبلغ دو میلیون پانصد هزار ریال ثمن دریافت شد. به دلالت مفاد مبایعه نامه فی مابین متعاملین مقرر گردید خوانده/ خریدار/ طی 9 فقره چک به ترتیب هر کدام به مبلغ دوازده میلیون ریال که در بیع ذکر شده است و نیز تعداد اقساط لیزینگی که پس از پرداخت آنها در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر و سند به نام ایشان گردد مع الوصف خوانده محترم از پرداخت و وصول چک ها و پرداخت اقساط لیزینگی امتناع نمونده و حاضر به پرداخت ثمن معامله نشده است و با توجه به توافق فی مابین آقای وحید ... از سوی دو طرف حکم انتخاب شد و مقرر گردید که چک های برگشتی را به خوانده محترم/ خریدار/ تحویل نماید و معامله انجام شده فسخ گردد و با توجه به صورت جلسه مورخ 12-06-1388 معامله فسخ گردد و با اقرار طرفین و رای دادگاه تجدیدنظر شعبه بیست و دوم محترم به تایید رسید بناء علی هذا با تقدیم اسناد و مدارک تصدیق شده ابزاری در پنج ردیف 3 برگ به شرح ستون دلایل دادخواست حاضر و به استناد مادتین 396-406 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به شرح ستون خواسته در صدور حکم مقتضی از محضر دادگاه تحت استدعاست ...» خوانده به موجب لایحه مورخ 11-04-1402 اعلام نمود: «...معروض می دارم: با عنایت به اصل لزوم و صحت قراردادها، فسخ امری استثنائی و نیازمند جمع شرایط قانونی می باشد که در دعوی حاضر به علت 1. عدم اعلام/ اعلان حق فسخ 2. فقدان یکی از شروط مهم اعمال حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن مبنی بر حال بودن قرارداد (قرارداد فی مابین موجل می باشد) خیار موصوف مجری برای ظهور ندارد. از طرفی با توجه به این که مبیع، موضوع معاملات متعدد واقعه گردیده و مدت مدیدی از وقوع معاملات گذشته است و تاکنون خواهان با اقامه دعاوی متکثر و واهی (تعدادی از آرا به پیوست تقدیم می گردد) که هیچ یک به ثمر نرسیده قصد تصدیع اوقات اینجانبان را داشته و جملگی موارد فوق الاشاره نمایانگر تلف حکمی مبیع است و دعوی بایستی به طرفیت تمامی ایادی اقامه گردد. در نهایت اینجانب به موجب قرارداد صحیح و قانونی خودروی موصوف را خریداری و به جملگی تعهدات خویش عمل نموده و آخر با استرداد چک های خویش از ید آقای وحید ... (چک ها در ید ایشان بود)، با توجه به رفع سوء اثر، از چک های موضوع قرارداد مورخه 22-01-1388 فی مابین خواهان و اینجانب که خود نمایانگر پرداخت ثمن می باشد اشعار می دارد خواسته خواهان برخلاف واقع و بلاوجه می باشد (عنداللزوم استعلام از سازمان های مربوطه) و همچنین مبیع را به وحید ... منتقل نمودم که النهایه خواهان، شکایت کیفری خیانت در امانت بر علیه آقای ... طرح کرد که منجر به اصدار رای برائت گردید ...» با توجه به مراتب فوق و مذاکرات جلسه دادرسی و مفاد قرارداد بین طرفین که حداقل بخشی از ثمن معامله موجل می باشد لذا به جهت حال نبودن تمام ثمن، خیار تاخیر ثمن در معامله فعلی راه نداشته و دادگاه به استناد مواد 402 و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390018718660 تاریخ تنظیم: 08-12-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی ابراهیم ... به طرفیت علی اصغر ... نسبت به دادنامه شماره 6714 مورخ 18-04-1402 صادره از ناحیه شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته خواهان مبنی بر تایید فسخ به اعتبار خیار تاخیر ثمن دادگاه به جهت فقدان شرایط حکم به بطلان دعوا صادر نموده و خواهان در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده است بر این مبنا که جهت فسخ و خیار مورد نظر خواهان خیار تاخیر ثمن بوده بر رسیدگی مرجع بدوی اشکالی مترتب نیست چون بیع حال نبوده لیکن چنانچه مشارالیه خیار شرط مورد نظرش بوده چون رسیدگی مرجع نخستین و ستون خواسته صراحتاً به خیار تاخیر ثمن اشاره شده رسیدگی در حدود خواسته مورد نظر صحیح بوده و چنانچه قصد تغییر جهت دعوا را داشته می بایست قبل از جلسه اول اعلام می داشت با این وصف تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل